O mnie

Katarzyna Zarębska o mnie 1

Katarzyna Zarębska – Radna Rady Miasta Włocławek, Przewodnicząca Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta, członek Komisji Porządku Prawnego i Publicznego oraz członek Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego.

Katarzyna Zarębska o mnie 2

Jestem absolwentką studiów magisterskich Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku “Stosunki międzynarodowe”. Dodatkowo uzupełniałam swoją wiedzę na studiach podyplomowych z zakresu “Funduszy Unii Europejskiej” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiach podyplomowych dotyczących “Administracji i zarządzania dla kadry kierowniczej administracji publicznej” na Wydziale Prawa i Administracji oraz na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Ponadto ukończyłam szereg szkoleń specjalistycznych związanych z tematyką funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Katarzyna Zarębska o mnie 3

Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej. Pracowałam w Urzędzie Miasta Włocławek w Wydziale Ewidencji Działalności Gospodarczej gdzie zajmowałam się m.in. obsługą lokalnych przedsiębiorców. Obecnie jestem zatrudniona w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Pracowałam w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego będącym instytucją odpowiedzialną za wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na poziomie naszego regionu. Celem mojej pracy zawodowej było m.in.: opracowanie oraz aktualizacja Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Zestawu Instrukcji Wykonawczych Instytucji Pośredniczącej. Ponadto weryfikuje Instrukcje Wykonawcze dla Instytucji Pośredniczących II stopnia wdrażających Program Operacyjny Kapitał Ludzki takich jak m. in.: Wojewódzki Urząd Pracy oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Aktualnie jestem pracownikiem Departamentu Organizacyjnego i zajmuję się m.in. problematyką ochrony środowiska.

Katarzyna Zarębska o mnie 4

Jestem z natury osobą aktywną, każdą chwilę wolnego czasu potrafię odpowiednio zagospodarować. Chętnie angażuję się w oddolne inicjatywy społeczne, jestem m.in. wiceprzewodniczącą stowarzyszenia „Klub Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku”. Prywatnie moją wielką pasją są podróże. Ponadto podzielam pasję mojego męża Pawła jaką są motocykle. Bardzo cenię sobie kontakt z naturą dlatego równie często spędzam czas na wycieczkach rowerowych oraz spacerach z naszym czworonogiem.

Rada Miasta

Katarzyna Zarębska Rada Miasta Włocławek 1

    Rada Miasta Włocławek:

  • jest organem stanowiącym i kontrolnym,
  • obraduje na jawnych sesjach zgodnie z porządkiem obrad,
  • rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawach innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
  • sprawuje kontrolę bezpośrednio na sesjach poprzez rozpatrywanie sprawozdań i informacji oraz pośrednio za pomocą Komisji Rewizyjnej.
Katarzyna Zarębska Rada Miasta Włocławek 2

W skład Rady wchodzi 25 radnych po 5 z każdego okręgu wyborczego. Radny reprezentuje mieszkańców, utrzymuje stałą więź z mieszkańcami i ich organizacjami, przyjmuje zgłoszenia, postulaty i przedstawia je organom Miasta do rozpatrzenia. Zgodnie ze Statutem Miasta Włocławek interpelacje, wnioski i zapytania są kierowane do Prezydenta Miasta.

Katarzyna Zarębska Rada Miasta Włocławek 3

W swojej pracy przyjęłam zasadę, że interpelacje kierowane do Prezydenta Miasta składam w formie pisemenej. Natomiast zapytania i wnioski przekazuję w formie ustnej dla maksymalnego uproszczenia i przyspieszenia rozwiązywania bieżących problemów.

Katarzyna Zarębska Rada Miasta Włocławek 4

Lista interpelacji złożonych w imieniu mieszkańców Włocławka do Prezydenta Miasta.

Data Temat interpelacji Link
16.01.2015 Interpelacja w sprawie murali oraz zagospodarowania przestrzeni miejskiej. 1
2
16.01.2015 Interpelacja w sprawie rozbudowy infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 12 oraz Zespole Szkół Muzycznych 1
2
16.01.2015 Interpelacja w sprawie utwardzenia nawierzchni drogi wewnętrznej łączącej ulicę Chłodną z ulicą Miłą przy Przychodni nr 4. 1
2
16.01.2015 Interpelacja w sprawie utwardzenia nawierzchni drogi wewnętrznej łączącej ulicę Chłodną z ulicą Miłą przy Przychodni nr 4. 1
2
09.02.2015 Interpelacja w sprawie uzupełnienie ulicy Obwodowej o elementy małej architektury oraz budowę siłowni zewnętrznej u zbiegu ulic Obwodowej i Kapitulnej. 1
2
09.02.2015 Interpelacja w sprawie utwardzenia nawierzchni ulicy Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury. 1
2
09.02.2015 Interpelacja w sprawie utwardzenia nawierzchni chodnika łączącego ulicę Planty I z ulicą Planty II - mieszczącego się pomiędzy SP12 i ogródkami działkowymi. 1
2
09.02.2015 Interpelacja w sprawie utwardzenia parkingu u zbiegu ulic Stodólnej i Związków Zawodowych. 1
2
09.02.2015 Interpelacja w sprawie dodatkowych patroli funkcjonariuszy Straży Miejskiej. 1
2
09.02.2015 Interpelacja w sprawie likwidacji dzikiego wysypiska śmieci przy ulicy Obwodowej. 1
2
06.03.2016 Interpelacja w sprawie konkursu "Podwórko NIVEA" 1
2
30.03.2015 Interpelacja w sprawie sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych u zbiegu ulic Obwodowej i Jasnej. 1
2
3
30.03.2015 Interpelacja w sprawie modernizacji targowiska miejskiego przy ulicy Kaliskiej 20. 1
2
30.03.2015 Interpelacja w sprawie dokończenia utwardzenia nawierzchni ulicy Płowieckiej na odcinku do ulicy Planty II do ulicy Łubnej. 1
2
30.03.2015 Interpelacja w sprawie oznakowania poziomego miejsc parkingowych z wyznaczeniem miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych przy SP12. 1
2
30.03.2015 Interpelacja w sprawie utwardzenia nawierzchni ulicy Zimnej. 1
2
30.03.2015 Interpelacja w sprawie budowy chodnika przy ulicy Kraszewskiego i ulicy Bukowej. 1
2
30.03.2015 Interpelacja w sprawie uruchomienia dodatkowej linii autobusowej łączącej osiedla Południe i Kazimierza Wielkiego oraz o zwiększenia częstotliwości kursów autobusu linii nr 1. 1
2
30.03.2015 Interpelacja w sprawie usunięcia zarośli wzdłuż ulicy Obwodowej. 1
2
14.04.2015 Interpelacja w sprawie likwidacji dzikiego wysypiska śmieci przy ulicy Kapitulnej. 1
2
14.04.2015 Interpelacja w sprawie utwardzenia nawierzchni ul. Konopnickiej 1
2
27.04.2015 Interpelacja w sprawie przeniesienia sprzedaży hurtowej owoców i warzyw z ulicy Kaliskiej na ulicę Rolną. 1
2
27.04.2015 Interpelacja w sprawie utwardzenia nawierzchni parkingu przy Zespole Szkół nr 7 przy ulicy Gniazdowskiego 7. 1
2
27.04.2015 Interpelacja w sprawie wykonania nowej nawierzchni asfaltowej na ulicy Spokojnej. 1
2
27.04.2015 Interpelacja w sprawie rozbudowy placu zabaw pomiędzy ulicami Mazowiecką, Kujawską, Kaszubską oraz Planty. 1
2
23.06.2015 Interpelacja w sprawie zamontowania stacji "Psi pakiet" przy ulicy Arentowicza. 1
2
23.06.2015 Interpelacja w sprawie uporządkowania terenu przy ulicy Planty. 1
2
23.06.2015 Interpelacja w sprawie zamontowania ławki przy przystanku (Kapitulna - Borowska). 1
2
23.06.2015 Interpelacja w sprawie utwardzenia nawierzchni ulicy Guzowskiej. 1
2
23.06.2015 Interpelacja w sprawie utwardzenia nawierzchni parkingu przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym. 1
2
11.01.2016 Interpelacja w sprawie remontu nawierzchni chodnika przy ulicy Kujawskiej. 1
2
11.01.2016 Interpelacja w sprawie zamontowania oświetlenia ulicznego przy ul. dr. Brandt. 1
2
11.01.2016 Interpelacja w sprawie zamontowania ławek na przystankach przy ulicy Chłodnej oraz Kapitulnej. 1
2
15.04.2016 Interpelacja w sprawie festynu rodzinnego "Siódemka" przy Zespole Szkół nr 7. 1
2
15.04.2016 Interpelacja w sprawie miejsc parkingowych dla motocykli. 1
2
15.04.2016 Interpelacja w sprawie kolejnej edycji konkursu "Podwórko NIVEA". 1
2
25.04.2016 Interpelacja w sprawie naprawy i doposażenia placu zabaw na terenie MOPR przy ul. Wienieckiej 42. 1
2
22.06.2017 Interpelacja w sprawie utwardzenia nawierzchni ul. Pustej. 1
2
22.06.2017 Interpelacja w sprawie wymiany nawierzchni chdnika przy ul. Wierzbowej. 1
2
22.11.2017 Interpelacja w sprawie dofinansowania zakupu łodzi ratownictwa wodnego dla Włocławskiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego. 1
2
13.12.2017 Interpelacja w sprawie zagospodarowania skweru u zbiegu ulic Kapitulna i Wysoka. 1
2
13.12.2017 Interpelacja w sprawie chodników i wjazdów do posesji przy ul. Słonecznej. 1
2
13.12.2017 Interpelacja w sprawie ławki przystankowej przy Centrum Kultury Browar B. 1
2
13.12.2017 Interpelacja w sprawie rozbudowy systemu monitoringu przy ulicach: Długa, Cmentarna, Kolska. 1
2
13.12.2017 Interpelacja w sprawie budowy chodnika łączącego ulicę Planty I z ulicą Planty II. 1
13.12.2017 Interpelacja w sprawie utwardzenia nawierzchni i budowy chodnika przy ulicy Guzowskiej. 1
2
3
13.12.2017 Interpelacja w sprawie sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych u zbiegu ulic Obwodowej i Jasnej. 1
2
31.01.2018 Interpelacja w sprawie przeglądu stanu zdrowotnego drzew przy ul. Obwodowej i ul Wienickiej. 1
2
31.01.2018 Interpelacja w sprawie nawierzchni chodnika przy ul. Gałczyńskiego. 1
2
31.01.2018 Interpelacja w sprawie przeglądu stanu zdrowotnego drzew przy ul. Bechiego. 1
2
31.01.2018 Interpelacja w sprawie nawierzchni chodnika przy ul. Mystkowskiego. 1
2
31.01.2018 Interpelacja w sprawie zakupu odzieży ochronnej dla Policji. 1
2
31.01.2018 Interpelacja w sprawie przeglądu stanu zdrowotnego drzew przy ul. Jasnej. 1
2
31.01.2018 Interpelacja w sprawie miejsc parkingowych przy Powiatowym Urzędzie Pracy i Filii nr 7 Bibloteki Publicznej. 1
2
06.02.2018 Interpelacja w sprawie przebudowy ul. Robotniczej. 1
2
09.02.2018 Interpelacja w sprawie przeglądu stanu zdrowotnego drzew przy ul. Ptasiej i ul. Leśnej. 1
2
09.02.2018 Interpelacja w sprawie uporządkowania organizacji ruchu przy ul. Starodębskiej. 1
2
09.02.2018 Interpelacja w sprawie remontu nawierzchni drogi dojazdowej do jeziora Czarne. 1
2
09.02.2018 Interpelacja w sprawie zwiększenia częstotliwości kursów autobusu linii nr 2. 1
2
09.02.2018 Interpelacja w sprawie uporządkowania terenu u zbiegu ulic Kapitulnej i Obwodowej. 1
2
05.03.2018 Interpelacja w sprawie naprawy nawierzchni przy ul. Zielony Rynek. 1
2
03.04.2018 Interpelacja w sprawie przystąpienia do programu grantowego "ZIELONA ŁAWECZKA". 1
2
05.03.2018 Interpelacja w sprawie wyznaczenia dodatkowych miesc parkingowych dla motocykli. 1
2
20.04.2018 Interpelacja w sprawie zamontowania stojaka dla rowerów przy Filii nr 7 Biblioteki Publicznej. 1
2
bip

EuroWybory 2019

Galeria

Wypełnianie mandatu Radnej to nie tylko sesje Rady Miasta i posiedzenia komisji ale też szereg oficjalnych uroczystości oraz trochę mniej formalnych spotkań. Jest to świetna okazja do wspólnych rozmów i dyskusji podczas, których zawszę staram się wsłuchiwać w głosy i opinie Mieszkańców. Bardzo sobie cenię szczególnie te krytyczne uwagi bo nigdy nie jest tak dobrze aby nie mogło być jeszcze lepiej

Poniżej przedstawiam krótką fotorelację ilustrującą mały wycinek tego jak na co dzień wygląda moja aktywność w obiektywach lokalnych mediów.